• Spawanie stali i aluminium
  • Naprawy, badania szczelności, modernizacje cystern, zbiorników, rurociągów
  • Kompleksowa budowa stacji paliw , dokumentacje

Pełna rejestracja firm na portalu PUESC

 

1. WPROWADZENIE

Czujemy się w obowiązku poinformować, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym od dnia 1.02.2020 podmioty do których dostarczane jest paliwo cysternami muszą przejść pełny proces rejestracji na platformie usług skarbowo – celnych czyli platformie PUESC – www.puesc.gov.pl     

PROBLEM POLEGA NA TYM, ŻE PROCES PEŁNEJ REJESTRACJI NA PLATFORMIE PUESC JEST PROCESEM TRWAJĄCYM DŁUGO, JEST TO PROCES WIELOETAPOWY i MOŻE ZAJĄĆ NAWET KILKA TYGODNI.  POZOSTAŁO ZATEM BARDZO MAŁO CZASU, ŻEBY SIĘ Z TEGO OBOWIĄZKU W TERMINIE WYWIĄZAĆ.

 Należy tę sprawę – pełnej rejestracji na platformie PUESC - odróżnić od obowiązku rejestracji posiadanych urządzeń grzewczych zasilanych olejem opałowym. To jest zupełnie oddzielna sprawa. Rejestracja urządzeń grzewczych będzie możliwa do końca marca 2020 roku, a więc na to jest więcej czasu.

 Są trzy możliwości w zależności od rodzaju odbiorcy:

1. Odbiorcy oleju napędowego i benzyny, którzy prowadzą działalność gospodarczą czyli występują w ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS-ie muszą do końca stycznia przejść pełen proces rejestracji na platformie PUESC

2. Odbiorcy oleju opałowego, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej muszą do końca marca zarejestrować swoje urządzenia grzewcze w urzędzie celnym

3. Odbiorcy oleju opałowego, którzy prowadzą działalność gospodarczą czyli występują w ewidencji działalności gospodarczej lub w KRS-ie muszą do końca stycznia przejść pełen proces rejestracji na platformie PUESC, a dodatkowo zarejestrować do końca marca swoje urządzenia grzewcze, czyli na tych podmiotach ciążą dwa obowiązki jednocześnie.

W przypadku dostaw benzyn i oleju napędowego wymagane są zgłoszenia przewozów na platformie PUESC, a na odbiorcy ciąży obowiązek potwierdzania dostawy na PUESC-u jeśli dostawa przekracza 500 litrów. Czyli tylko w przypadku dostaw większych niż 500 litrów odbiorca będzie musiał korzystać z platformy PUESC i tylko wówczas będzie musiał do końca stycznia przejść pełen proces rejestracji.

 W przypadku dostaw oleju opałowego każda dostawa, nawet najmniejsza będzie wymagała zgłoszenia na platformie PUESC i w związku z tym musi być w odpowiedni sposób zamknięta przez odbiorcę. Niezależnie więc od rejestracji urządzeń grzewczych każdy odbiorca oleju opałowego, który prowadzi działalność gospodarczą powinien już teraz zamykać dostawy oleju opałowego na platformie PUESC a dodatkowo do końca stycznia przyszłego roku przejść pełen proces rejestracji na tej platformie.

 

 2. POTWIERDZENIE DOSTAW NA PLATFORMIE PUESC

Potwierdzanie dostaw jest dla odbiorcy operacją stosunkowo prostą. Upoważniona przez odbiorcę osoba loguje się na platformie podając swój adres mailowy i swoje hasło. Każda dostawa ma przypisany tak zwany numer SENT. Ten numer generuje dostawca paliwa dokonując zgłoszenia przewozu, czyli w przypadku naszej współpracy jest to OKTAN. Przykładowo taki numer wygląda następująco: SENT20191205009987. Do takiego numeru przypisane są hasła, tak zwane klucze pozwalające edytować zgłoszenie. Klucz odbiorcy zaczyna się od liter KR i wygląda na przykład tak KR-91TR.

 W prosty sposób osoba reprezentująca odbiorcę „otwiera” SENTA podając numer SENT i klucz odbiorcy

 

 

i „zamyka” SENTA deklarując czy dostawa się odbyła i czy była zgodna ze zgłoszeniem. W przypadku oleju opałowego będzie również do zaznaczenia deklaracja o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze.

 

 3. JAK TO DZIAŁAŁO DO TEJ PORY, A JAK MA DZIAŁAĆ.

Podmiot odbierający, czyli odbiorca wyznaczał osobę do „zamykania SENT-ów” (jedną lub kilka). Była to dowolna osoba, która miała założony tak zwany profil podstawowy na PUESC-u. Zakładanie profilu podstawowego jest sprawą szybką, można to porównać do zakładania konta w sklepie internetowym. Podaje się swoje podstawowe dane i adres e-mailowy. Na podany adres mailowy przychodzi link aktywacyjny, z którego należy skorzystać, żeby zakończyć proces rejestracji profilu podstawowego. To jest proces trwający góra 5 minut. Podmiot odbierający mógł wyznaczyć do zamykania SENT-ów osobę inną niż pracownika własnej firmy, czyli na przykład pracownika firmy dostarczającej paliwa. Odbiorca miał zatem święty spokój. Dostawca paliwa generował „SENTA” uzupełniał go o dane dotyczące przewozu, czyli podawał m.in. dane cysterny i na koniec „zamykał SENTA-a”. Odbiorca nie musiał nic robić, oczywiście jeśli miał takie życzenie.

Taki stan ulega radykalnej zmianie od 1.02.2019. Odbiorca musi przejść pełen proces rejestracji. O co tutaj chodzi. Proces pełnej rejestracji ma uwiarygodnić, że osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu odbierającego na platformie PUESC ma do tego prawo, czyli została właściwie umocowana przez osoby, które mogą reprezentować firmę, czyli osoby które są wymienione w KRS-ie lub na które jest zarejestrowana działalność gospodarcza.

 W systemie skarbowo celnym musi być zatem zarejestrowana osoba, która będzie się logowała na platformie PUESC i zamykała SENTY, musi być zarejestrowana osoba mająca prawo reprezentować przedsiębiorstwo. Obie te osoby muszą być uwiarygodnione na platformie PUESC. Następnie osoba reprezentująca przedsiębiorstwo musi zgłosić do systemu przedsiębiorstwo i następnie dodatkowo powiązać osobę, która będzie korzystała z platformy PUESC z zarejestrowanym w systemie przedsiębiorstwem. Brzmi to w sposób skomplikowany i takie też jest. Żeby sprawę przybliżyć wytłumaczymy to na przykładzie w następnym punkcie.

 

4. PROCES PEŁNEJ REJESTRACJI NA PRZYKŁADACH

 W opisywanych przykładach, dla czytelności opisu, nie wchodzimy za głęboko w szczegóły poruszania się na platformie PUESC, tylko bardziej skupiamy się na kolejnych krokach do wykonania. Szczegółowy sposób postępowania będzie można zobaczyć w opisach dostępnych na platformie PUESC do których linki podamy na końcu niniejszej informacji

 Przykład 1

Zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza Firma Malinowski. Jedyną osobą w firmie jest Stefan Malinowski, na którego jest zarejestrowana działalność gospodarcza i który nie ma pracowników – wszystko robi sam.

Krok 1 – Stefan Malinowski zakłada na platformie PUESC konto podstawowe

Krok 2 – Stefan Malinowski uwiarygadnia swoją osobę na platformie. Można to zrobić na różne sposoby:

                 - poprzez podpis kwalifikowany

                 - poprzez skorzystanie z profilu zaufanego tak zwanego ePUAP-u

                 - poprzez wizytę w urzędzie celnym

                  Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest profil zaufany ePUAP. Przyda się on również przy następnych krokach, a generalnie przydaje się ten profil w wielu różnych urzędowych sprawach. Zakładanie profilu zaufanego jest stosunkowo proste. Trzeba wejść na stronę www.epuap.gov.pl wypełnić prosty formularz (coś jak przy zakładaniu konta w sklepie internetowym tylko z większą nieco ilością danych). Ale żeby profil zaufany założyć do końca trzeba iść do dowolnego urzędu skarbowego, lub zus-u z dowodem osobistym,  żeby potwierdzić tożsamość i żeby proces zakładania profilu zaufanego został zakończony przez pracownika urzędu. Ale to krótka, niekłopotliwa wizyta. Dopiero wówczas można z profilu zaufanego korzystać. Do logowania na stronie ePUAP potrzebne jest konto mailowe, hasło i telefon na który przychodzą jednorazowe kody. 

     Na platformie PUESC Stefan Malinowski wypełnić musi wniosek „rejestracja osoby fizycznej”. Po wypełnieniu musi podpisać wniosek korzystając z profilu zaufanego. Następnie musi ten wniosek wysłać. (wszystko to odbywa się internetowo)

      Wymiana korespondencji z urzędem celnym odbywa się poprzez platformę PUESC. Jest tam zakładka „moje dokumenty”.

      Urząd wyśle najpierw dokument o skrócie UPP (urzędowe potwierdzenie przedłożenia) a następnie dokument UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru) Ten drugi dokument oznacza, że jakiś urzędnik odebrał wniosek i zaczął go rozpatrywać. Kolejnym dokumentem jest „Potwierdzenie Rejestracji”. Jest tam potwierdzenie rejestracji osoby fizycznej – w naszym przykładzie Stefana Malinowskiego i w dokumencie tym Stefanowi Malinowskiego przyznawany jest specjalny numer identyfikacyjny, tak zwany ID SISC osoby. Numer ten zaczyna się od PL potem jest numer pesel i potem cztery zera – np. PL581112065130000. Zatem Stefan Malinowski, który posiada numer ID SISC jest dopiero osobą w pełni zarejestrowaną na platformie PUESC

 Krok 3. Stefan Malinowski, który otrzymał ID SISC rejestruje swoją firmę, wypełniając formularz rejestracja podmiotu. Tam podaje się już dane dotyczące firmy łącznie z NIP-em i numerem rachunku bankowego. Warto dołączyć przy tej okazji załącznik w postaci wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. Podobnie jak w kroku 2, wniosek o rejestracje podmiotu podpisuje się przy pomocy ePUAP-u i wysyła. Z urzędu otrzymuje się kolejno - jak w kroku 2 - najpierw UPP, UPO i na koniec potwierdzenie rejestracji podmiotu. W tym potwierdzeniu nadawany jest numer identyfikacyjny ID SISC podmiotu, który znowu zaczyna się od literek PL potem jest numer NIP i na koniec pięć zer, np. PL777666223300000.

 Krok 4. Stefan Malinowski jako osoba posiada swój własny ID SISC i posiadający prawo do reprezentowania własnej firmy posiadającej już ID SISC podmiotu ustanawia tak zwaną reprezentację wypełniając formularz „ustanowienie reprezentacji”. W tym formularzu Stefan Malinowski posiadający ID SISC osoby fizycznej „ustanawia reprezentację” czyli upoważnia siebie – czyli Stefana Malinowskiego do działania na PUESC-u w imieniu firmy Stefana Malinowskiego posiadającej swój ID SISC. Oczywiście zwrotnie będą przychodziły kolejno dokumenty takie jak UPP, UPO i na koniec potwierdzenie ustanowienia reprezentacji. I dopiero na tym kończy się proces pełnej rejestracji. Każdy etap trwa, każdy kolejny krok możliwy jest po wykonaniu poprzedniego kroku. Każdy wniosek musi odebrać urzędnik w Urzędzie Celnym w Poznaniu (akurat ten urząd prowadzi sprawy związane z rejestracją)

 

Przykład 2

 Podobnie jak w przykładzie 1 jest Firma Malinowski prowadzona przez Stefana Malinowskiego, ale w firmie jest już zatrudniony pracownik Jan Kowalski, który będzie się zajmował SENTAM-i

 Krok 1 – Stefan Malinowski i Jan Kowalski zakładają na platformie PUESC konto podstawowe

Krok 2 – Stefan Malinowski i Jan Kowalski uwiarygadniają siebie na platformie. Żeby cała operacja przebiegała sprawnie i szybko obydwaj zakładają na stronie www.epuap.gov.pl swoje własne profile zaufane. Dalsze postępowania jest takie jak w kroku 2 w przykładzie 1, ale muszą to zrobić osobno zarówno Stefan Malinowski jak i Jan Kowalski.

                  Obydwaj na końcu otrzymują swój indywidualny ID SISC

 Krok 3. Stefan Malinowski, który otrzymał ID SISC rejestruje swoją firmę, wypełniając formularz rejestracja podmiotu. Opis ten sam jak w kroku 3 w przykładzie nr 1.

 Krok 4.   Stefan Malinowski jako osoba posiada swój własny ID SISC i posiadający prawo do reprezentowania własnej firmy posiadającej już ID SISC podmiotu ustanawia tak zwaną reprezentację tym razem dla Jana Kowalskiego wypełniając formularz „ustanowienie reprezentacji”. W tym formularzu upoważnia Jana Kowalskiego posiadającego ID SISC do działania na PUESC-u w imieniu firmy Stefana Malinowskiego posiadającej swój ID SISC. Dopiero wtedy Jan Kowalski może działać w imieniu firmy Malinowskiego. Ale w tym przypadku proces ustawiania reprezentacji dla Jana Kowalskiego jest trochę bardziej skomplikowany. Musi być bowiem stworzony dokument, z którego będzie wynikało, że Jan Kowalski, który jest pracownikiem firmy został upoważniony przez firmę do wykonywania w imieniu firmy operacji na platformie PUESC i jest to w zakresie jego obowiązków jako pracownika firmy. Taki dokument trzeba potwierdzić w urzędzie celnym i ze stemplem urzędu dołączyć do wniosku.

 Można tutaj również rozważać upoważnienie osoby spoza własnej firmy np. jakiejś Anny Płaczkowskiej z firmy będącej dostawcą paliwa do reprezentowania firmy Stefana Malinowskiego na PUESC-u. Wówczas jednak postępowanie jeszcze bardziej się skomplikuje, bowiem trzeba jeszcze będzie oprócz dokumentu upoważniającego wystawionego przez Stefana Malinowskiego dla Anny Płaczkowskiej opłacić przelew za wystawione pełnomocnictwo i zarówno dokument jak i pełnomocnictwo potwierdzić w urzędzie celnym i dołączyć do wniosku o ustanowienie reprezentacji.

 Przykład 3

 Tym razem przyjmijmy, że mamy do czynienia ze spółką z o.o. lub spółką jawną zarejestrowaną w KRS-ie. Z KRS-u będzie wynikał sposób reprezentacji spółki. Załóżmy, na początek, że sytuacja jest prosta – jedna osoba, czyli na przykład wspólnik spółki jawnej może jednoosobowo reprezentować spółkę. Niech ten wspólnik nazywa się Stefan Malinowski, a pracownikiem, który będzie zajmował się SENT-ami będzie Jan Kowalski. W tym przypadku postępowanie będzie dokładnie takie samo jak w przykładzie 2. Jedyna różnica polegałaby na tym, że do wniosku o rejestrację podmiotu należy dołączyć wypis z KRS-u z którego będzie wynikało, że Stefan Malinowski może reprezentować jednoosobowo spółkę.

Bardziej skomplikowana sytuacja będzie w przypadku, gdy do wydawania wiążących decyzji w imieniu spółki wymagane jest zgodne działalnie dwóch wspólników, albo dwóch członków zarządu, np. Stefana Malinowskiego i Stefani Malinowskiej. Postępowanie będzie musiało w tym przypadku wyglądać następująco

 Krok 1 – Stefan Malinowski i Jan Kowalski zakładają na platformie PUESC konto podstawowe

Krok 2 – Stefan Malinowski i Jan Kowalski uwiarygadniają siebie na platformie. Żeby cała operacja przebiegała sprawnie i szybko obydwaj zakładają na stronie www.epuap.gov.pl swoje własne profile zaufane. Dalsze postępowania jest takie jak w kroku 2 w przykładzie 1, ale muszą to zrobić osobno zarówno Stefan Malinowski jak i Jan Kowalski.

                 Obydwaj na końcu otrzymują swój indywidualny ID SISC

 Krok 3. Stefan Malinowski, który otrzymał ID SISC rejestruje swoją firmę, wypełniając formularz „rejestracja podmiotu”. Opis prawie taki sam jak w kroku 3 w przykładzie 1. Ale dodatkowo trzeba stworzyć dokument w których Stefania Malinowska i Stefan Malinowski upoważnią Stefana Malinowskiego do rejestracji podmiotu na platformie PUESC i do ustanawiania reprezentacji dla innych osób do działania na platformie. Dla pewności dla takiego pełnomocnictwa należałoby wnieść opłatę skarbową 17 zł, pełnomocnictwo i opłatę skarbową potwierdzić w Urzędzie Celnym i obydwa dokumenty dołączyć do wniosku o rejestrację podmiotu.

 Krok 4.   Stefan Malinowski ustanawia reprezentację tym razem dla Jana Kowalskiego wypełniając formularz „ustanowienie reprezentacji”. W tym formularzu upoważnia Jana Kowalskiego posiadającego ID SISC do działania na PUESC-u w imieniu firmy Stefana Malinowskiego posiadającej swój ID SISC. Dopiero wtedy Jan Kowalski może działać w imieniu firmy Malinowskiego. Podobnie jak w przykładzie 2 musi być stworzony dokument, z którego będzie wynikało, że Jan Kowalski, który jest pracownikiem firmy został upoważniony przez firmę do wykonywania w imieniu firmy operacji na platformie PUESC i jest to w zakresie jego obowiązków jako pracownika firmy. Taki dokument trzeba znowu potwierdzić w urzędzie celnym i ze stemplem urzędu dołączyć do wniosku.

5. UWAGI KOŃCOWE     

Przykłady podane powyżej są tylko przykładami. Przypadków może być więcej. M.in. zarząd spółki może upoważnić inną osobę z firmy, a nie członka zarządu, do reprezentowania spółki we wszystkich sprawach związanych z rejestracją spółki na platformie PUESC.

 Jeszcze raz podkreślamy mocno, że proces pełnej rejestracji może trwać kilka tygodni, bo nie można zrobić kolejnego kroku jeśli nie zakończy się krok poprzedni. Tylko rejestracja konta podstawowego jest szybka i trwa chwilę. Odbywa się to systemowo, bez udziału człowieka. Każdy kolejny wniosek wymaga, aby odebrała ten wniosek jakaś osoba z Urzędu Celnego w Poznaniu, rozpatrzyła ten wniosek i wysłała potwierdzenie. Urzędników w tym urzędzie zapewne pracuje sporo, ale nie są to setki osób, a firm objętych tych obowiązkiem jest bardzo dużo, tym bardziej, że zgłoszeniom podlega każda ilość oleju opałowego i dodatkowo gaz LPG.

 Można oczywiście liczyć, że mimo niedopełnienia obowiązku pełnej rejestracji będzie można w dalszym ciągu generować SENT-y i towar dostarczać i nie będzie to przez urzędy póki co ścigane, ale kto wie jak będzie. Równie dobrze system może nie przyjmować zgłoszeń dla odbiorców nie posiadających pełnej rejestracji, albo – co jeszcze gorsze – pojawi się interpretacja, że SENT dla odbiorcy nie w pełni zarejestrowanego nie był prawidłowo wystawiony i zostanie ukarany dostawca.

 Wersja optymistyczna to taka, że termin zostanie wydłużony poprzez zmianę rozporządzenia, ale to chyba mało prawdopodobne.

 Opis jaki dla Państwa przygotowaliśmy pomija szczegóły techniczne dotyczące korzystania z portalu, ale nie chcieliśmy tego opisu dodatkowo komplikować. Zdajemy sobie sprawę, że i tak nie jest to prosty opis, ale prościej się już tego przedstawić chyba nie da.

 Poniżej linki z opisami, które są dostępne na platformie PUESC. Tam też można znaleźć filmy instruktażowe.

https://link.do/WoN4c

https://link.do/hlHFw

https://link.do/RY7Gh

Oferujemy również pomoc telefoniczną, ale w tym zakresie nasze możliwości są ograniczone, tym bardziej, że proces pełnej rejestracji jest procesem wieloetapowym.

 

potwierdzanie odbioru oleju opałowego

Obecnie przy każdej dostawie oleju opałowego wypisywane jest oświadczenie, na którym odbiorca oleju opałowego potwierdza, że kupiony olej opałowy przeznaczy na cele opałowe. To oświadczenie jest niezbędne, żeby przy sprzedaży oleju opałowego zastosować dużo niższą stawkę akcyzy niż w przypadku sprzedaży oleju napędowego. Zmienione prawo w tym zakresie likwiduje docelowo oświadczenia papierowe zastępując je oświadczeniami składanymi w systemie informatycznym służb celno - skarbowych. Nowe zasady będą wprowadzane stopniowo. Nowe zasady muszą obowiązywać najpóźniej 31 marca 2020 roku. Ale już wcześniej dostawy oleju opałowego będą się mogły odbywać na nowych zasadach, o ile podmiot który sprzedaje olej opałowy zarejestruje się jako tak zwany "pośredniczący podmiot olejowy" a odbiorca oleju opałowego zarejestruje się jako tak zwany "zużywający podmiot olejowy". O tym, jakie warunki należy spełnić żeby stać się "zużywającym podmiotem olejowym" napisaliśmy w osobnych artykułach: zużywający podmiot olejowy oraz zgłoszenie rejestracyjne uproszczone. Krótko mówiąc "zużywającym podmiotem olejowym" jest każdy kto wykorzystuje olej opałowy w celach grzewczych i dokonał tak zwanego "zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego". 

W przypadku dostawy oleju opałowego zgodnie z nowymi zasadami, sprzedawca przed wyjazdem cysterny będzie musiał zgłosić tą dostawę do systemu informatycznego służb celno - skarbowych, czyli zgłosić w tak zwanym systemie PUESC. Odbiorca natomiast  po dostawie będzie musiał potwierdzić na portalu PUESC, że otrzymał olej opałowy i potwierdzić, że przeznaczy olej opałowy na cele związane z ogrzewaniem. Jeżeli odbiorca oleju opałowego posiada tak zwane konto podstawowe utworzone w systemie PUESC to potwierdzenie dostawy będzie czynnością bardzo prostą. Jak założyć konto podstawowe napisaliśmy o osobnym artykule: zakładanie konta podstawowego na portalu PUESC . Ale potwierdzanie dostaw dla osób fizycznych może być czynnością jeszcze prostszą, o ile odbiorca będzie posiadał tak zwane "kody transakcyjne". Kod transakcyjny to ciąg znaków. W przypadku posiadania kodu transakcyjnego po dostawie odbiorca wręczy dostawcy kod transakcyjny i dostawca (kierowca cysterny) będzie mógł - będzie upoważniony - potwierdzić dostawę zamiast odbiorcy. Potwierdzenie dostawy powinno odbyć się w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa. Pozostaje pytanie skąd wziąć kody transakcyjne. Posiadacz konta podstawowego na portalu PUESC wygeneruje kody transakcyjne wchodząc w zakładkę "kody transakcyjne" - widok poniżej:

Będzie można wygenerować jeden kod lub więcej i po każdej dostawie wręczać kierowcy tylko jeden kod transakcyjny. Czyli musi obowiązywać zasada: jedna dostawy - jeden kod transakcyjny. Odbiorcy nieposiadający konta podstawowego na portalu PUESC będą otrzymywać kody transakcyjne z urzędu skarbowego, choć w tej chwili te sprawy są w fazie organizacyjnej i tak do końca nie wiadomo jak się to ostatecznie poukłada. Na pewno założenie konta podstawowego na portalu PUESC jest z wielu względów opcja optymalną. Wówczas nie trzeba będzie składać wizyt w urzędzie skarbowym. Przy osobie zainteresowanej (która może być osobą w zaawansowanym wieku) może na kilkanaście minut usiąść osoba potrafiąca korzystać z komputera i pomoże wypełnić zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, odbierze potwierdzenie rejestracji, wygeneruje przykładowo 3 kody transakcyjne i przekaże osobie zainteresowanej numer, pod którym piec jest zarejestrowany w systemie i kody transakcyjne. Osoba zainteresowana odbiorem oleju opałowego nie będzie już wtedy musiała korzystać z komputera. Przy zamawianiu oleju opałowego poda numer identyfikacyjny pieca, a przy dostawie poda kierowcy kod transakcyjny. Całą resztą zajmie się dostawca oleju opałowego. Nie będzie wtedy również oświadczenia papierowego o przeznaczeniu oleju opałowego. Jak system wejdzie w życie może to wszystko okazać się bardzo proste, choć teraz tak to nie wygląda. 

Nieco bardziej skomplikowany sposób postępowania będzie w przypadku odbiorców będącymi firmami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wówczas zakładanie kont na portalu PUESC będzie obowiązkowe, podobnie jak potwierdzanie odbioru, ale to osobny temat. 

Wypada również wspomnieć, że jeśli obowiązek potwierdzenia dostawy nie będzie spełniony, wówczas odbiorca, nawet taki, który jest tylko osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej będzie mógł być obciążony karą w wysokości 1000 zł. 

W przypadku wątpliwości proszę się z nami kontaktować telefonicznie. 

powrót do artykułu głównego

zgłoszenie rejestracyjne uproszczone

Każdy podmiot, który chce sprzedawać lub kupować olej opałowy musi wysłać do urzędu celnego tak zwane zgłoszenie rejestracyjne uproszczone i otrzymać zwrotnie potwierdzenie rejestracji. Po otrzymaniu potwierdzenia podmiot sprzedający staje się tak zwanym "pośredniczącym podmiotem olejowym" a podmiot który kupuje olej opałowy w celach grzewczych staje się tak zwanym "zużywającym podmiotem olejowym". Zgłoszenia rejestracyjne dotyczą wszystkich kupujących olej opałowy w tym osób fizycznych. Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone składa się co do zasady jednorazowo. Wzór zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Finansów opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 roku. Link do tego rozporządzenia jest poniżej:

rozporządzenie

Można formularze wydrukować, wypełnić i wysłać do odpowiedniego urzędu skarbowego. Odpowiednimi urzędami skarbowymi w województwie łódzkim są trzy urzędy:

Można też formularz wypełnić wstępnie w domu i udać się do najbliższego urzędu skarbowego. Ministerstwo Finansów zapewnia, że w każdym urzędzie skarbowym będzie urzędnik, który wprowadzi dane z formularza do systemu informatycznego. Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu (czyli m.in. osoby fizycznej) zostanie dokonane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż po 7 dniach. Jeśli potwierdzenie będzie wysłane pocztą, to trzeba przyjąć, że od zgłoszenia się do urzędu do czasu ostatecznej rejestracji mogą minąć co najmniej dwa tygodnie. Być może potwierdzenie rejestracji otrzyma się w urzędzie od razu - ale jak się ukształtuje praktyka - trudno w tej chwili powiedzieć. 

Jakie dane trzeba przygotować, żeby wypełnić, albo dać do wypełnienia w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne uproszczone ? - poniżej wymienione są najważniejsze elementy niezbędne do wpisania do formularza zgłoszeniowego w przypadku osoby fizycznej:

1) należy podać dane osoby posiadającej piec z adresem zamieszkania i adresem korespondencyjnym i PESEL-em tej osoby

2) należy zaznaczyć okienka "zgłoszenie" i "zużywający podmiot olejowy"

3) należy podać liczbę urządzeń grzewczych, a następnie podać dane wszystkich posiadanych urządzeń grzewczych zasilanych olejem opałowym w tym: rodzaj (producent pieca), typ pieca, jego moc, przewidywane zużycie roczne oleju opałowego, miejsce (adres) instalacji pieca wraz z danymi geolokalizacyjnymi. 

I w tym miejscu kilka dodatkowych wyjaśnień i uwag. Po pierwsze zgłoszenie dokonywane jest jednokrotnie. Dane dotyczące zużycia rocznego mogą być danymi przybliżonymi. Jeśli po jakimś czasie właściciel pieca zorientuje się, że ilość faktycznego rocznego zużycia jest inna niż w zgłoszeniu, to mimo rozbieżności nie będzie musiał zgłoszenia aktualizować. Natomiast istnieje obowiązek aktualizacji zgłoszenia w takich przypadkach jak na przykład wymiana pieca na inny, albo całkowita rezygnacja z ogrzewania olejem opałowym. Na przesłanie aktualizacji będzie 7 dni. Najbardziej kłopotliwe może być podanie danych geolokalizacyjnych pieca. Chodzi tutaj o długość i szerokość geograficzną. Wyjaśniamy jak te dane uzyskać. Należy wejść na stronę internetową: google.com/maps (mapy google), wpisać adres, pod którym znajduje się piec, sprawdzić czy wskaźnik na mapie pojawił się faktycznie w naszym miejscu zamieszkania, następnie najechać "myszką" na wskaźnik, nacisnąć prawy przycisk "myszki" i "kliknąć" na napis "co tu jest?". Wówczas na dole strony pojawi się szerokość i długość geograficzna. W przypadku trudności z określeniem danych geolokalizacyjnych proszę do nas telefonować - pomożemy te dane uzyskać. 

W potwierdzeniu rejestracji urząd skarbowy przyśle między innymi unikatowy numer identyfikacyjny pieca. Tym numerem trzeba się będzie posługiwać składając zamówienie. 

Prostszym rozwiązaniem jest jednak wysłanie "zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego" drogą informatyczną poprzez stronę www.puesc.gov.pl . W tym przypadku należy jednak wcześniej założyć na tym portalu tak zwane konto podstawowe osoby fizycznej. Nie jest to operacja skomplikowana i opisujemy ją w osobnym artykule. Z wielu powodów polecamy to rozwiązanie, bowiem ułatwi to późniejsze potwierdzanie odbioru oleju opałowego. 

Mając już swoje konto podstawowe należy się zalogować na portalu www.puesc.gov.pl . Przycisk do logowania jest z prawej strony na górze strony. Po podaniu adresu mailowego, który był podany przy zakładaniu konta podstawowego  i hasła do konta podstawowego widok strony będzie następujący: 

Trzeba wybrać kwadrat "PALIWA OPAŁOWE". Wówczas wyświetli się kolejna strona wyglądająca następująco:

 Trzeba wtedy wybrać kwadrat ZGŁOSZENIE AKC-RU. Pojawi się wówczas formularz do wypełnienia. Będzie trzeba wpisać do niego te dane, o których napisaliśmy wcześniej. Poniżej dwa obrazki dotyczące tego formularza. 

Wybrać trzeba właściwy urząd skarbowy z trzech podanych wcześniej i wypełnić żółte pola z wyjątkiem pola idSISC, które dla osób fizycznych nie jest obowiązkowe.

Jeśli chodzi o dane geolokalizacyjne pieca to w tym przypadku sprawa jest prostsza. Po wpisaniu adresu i wciśnięciu przycisku "znajdź na mapie" dane geolokalizacjne zostaną odszukane przez system. Po wypełnieniu całości trzeba jeszcze zaznaczyć kwadracik w punkcie 9 i formularz zatwierdzić. Formularz można zatwierdzić równocześnie go podpisując (uwiarygadniając). Można to zrobić tak zwanym profilem zaufanym jeśli ktoś taki profil posiada, ale można to również zrobić podając swój przychód za 2017 rok. Wówczas powinna pojawić się możliwość otrzymania potwierdzenia rejestracyjnego AKC-PRU. Odczytać to potwierdzenie będzie można wchodząc na stronę paliwa opałowe i klikając na kwadracik "kody transakcyjne"

Pojawi się możliwość odczytania potwierdzenia AKC-PRU w formacie PDF. 

powrót do artykułu głównego

 

zakładanie konta podstawowego na portalu PUESC

Zakładanie konta podstawowego na portalu celno - skarbowym www.puesc.gov.pl nie jest rzeczą skomplikowaną. Wystarczy potrafić korzystać  z Internetu i mieć dostęp do konta mailowego. Konto mailowe nie musi być własne, może to być konto członka rodziny, znajomego, wszystko jedno jakie, byleby mieć do niego dostęp w momencie rejestracji. Po wpisaniu adresu strony www.puesc.gov.pl pojawi się następujący obraz strony:

 

 Trzeba kliknąć w napis "utwórz konto" na górze strony po prawej stronie. Wówczas pojawi się następna strona, na której trzeba wpisać swoje dane podstawowe. 

 

Oczywiście adres mailowy z jaki zostanie wpisany i hasło trzeba zapamiętać (zapisać) bo ten adres i hasło będą musiały być wpisywane przy każdym kolejnym logowaniu. Dół strony przedstawionej wyżej po licznych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych wygląda następująco:

Trzeba zaznaczyć dwa kwadraciki widoczne po lewej stronie wpisać cyfry jakie się wyświetlą do okienka "weryfikacja tekstu" i nacisnąć "utwórz konto". Na podany adres mailowy przyjdzie tak zwany link aktywacyjny. Po jego naciśnięciu znajdziemy się ponownie na portalu celno skarbowym. System poprosi jeszcze o podanie hasła rezerwowego (musimy jakieś podać) i proces rejestracji zostanie w ten sposób zakończony. Mając konto podstawowe można się będzie logować na portalu, będzie można wypełnić i wysłać zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, samodzielnie zamykać dostawy oleju opałowego lub zamiennie pobierać tak zwane kody transakcyjne. Kod transakcyjny (ciąg znaków cyfrowych) można będzie po dostawie wręczyć kierowcy, który przywiezie paliwo i kierowca mając kod transakcyjny będzie mógł zamknąć dostawę. Nie będzie trzeba już w takim przypadku podpisywać żadnych dodatkowych papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze. 

powrót do artykułu głównego

zużywający podmiot olejowy

Zgodnie z ostatnimi zmianami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw 21.08.2019, każdy podmiot, który zużywa olej opałowy do celów grzewczych nie będzie mógł po 31 marca 2020 roku kupić oleju opałowego jeżeli nie dokona rejestracji jako tak zwany ZUŻYWAJĄCY POMIOT OLEJOWY (ZPO). Z kolei sprzedawca oleju opałowego nie będzie mógł sprzedać oleju opałowego jeśli nie zarejestruje się jako tak zwany POŚREDNICZĄCY PODMIOT OLEJOWY (PPO). Dopóki sprzedawca nie stanie się PPO, a kupujący nie stanie się ZPO dostawy oleju opałowego będą mogły odbywać się "po staremu" i po dostawie kupujący będzie musiał podpisać oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze. Taki stan może trwać do końca marca przyszłego roku. Natomiast jeśli obydwa podmioty - sprzedawca i odbiorca dokonają już rejestracji w odpowiednim urzędzie skarbowym wówczas każda dostawa będzie musiała być zgłaszana do systemu informatycznego prowadzonego przez służby celno-skarbowe i w tym systemie potwierdzana. 

Definicja "zużywającego podmiotu olejowego" zapisana jest w ustawie w skomplikowany sposób, ale można tą definicję przedstawić w uproszczony sposób następująco:

"zużywający podmiot olejowy" to każdy odbiorca oleju opałowego, który kupuje i zużywa olej opałowy w celach grzewczych i który dokonał ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO. Nie ma tutaj znaczenia, czy odbiorcą oleju opałowego jest osoba fizyczna, parafia, zakon, posterunek policji, szpital, czy firma prowadząca działalność gospodarczą. Każdy kto kupuje olej opałowy musi stać się "zużywającym podmiotem olejowym" czyli musi dokonać "zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego". Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone to jednorazowa czynność, którą opisujemy w osobnym artykule. Jest to formularz, który trzeba wypełnić, wysłać w taki lub inny sposób do urzędu skarbowego  i otrzymać z urzędu potwierdzenie rejestracji. 

Powrót do artykułu głównego